Disclaimer

1 Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van de NVVK, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.
 

2 Aansprakelijkheid

De NVVK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De NVVK aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.


 3 Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland


 4 Gebruik Ledenlijst

De ledenlijst is een hulpmiddel voor NVVK-leden om met elkaar te communiceren. Bij misbruik, zoals voor commerciële doeleinden, is de NVVK gerechtigd de hieruit voortvloeiende schade en inkomstenderving te vorderen tot een maximum van 5.000 euro per gebeurtenis. Voor gebruik voor commerciële doeleinden kunnen de gegevens tegen betaling door het secretariaat van de vereniging worden verstrekt. Dit geldt alleen voor gegevens van leden die daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Informatie over de voorwaarden is verkrijgbaar bij het secretariaat: nvvk@veiligheidskunde.nl


 5 Gebruik van andere informatie 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de NVVK website. De NVVK geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.


 6 Eigendomsvoorbehoud

De NVVK spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De NVVK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruikmaakt.


 7 Auteursrechten

De NVVK-website, alsmede de websites naar welke middels de NVVK-website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.  Free photos zijn verkregen van FreeDigitalPhotos.net, DreamsTime.com en Pexels.com.


 © 2018 NVVK